PRIMER OBRAČUNA ZARADA ZA LICA NA ŠKOLOVANJU SA PRIPADAJUĆIM OBAVEZAMA
Neto za isplatu 10.000,00
Porez na dohodak 1.061,95
Doprinos za zdravstvo 221,24
Doprinos za PIO 442,48
Članski doprinos 1.000,00
PDV 200,00
Bruto iznos 12.925,66